Bonjour!?
To my, BIO PLANèTE

Wierzymy w moc organicznych produktów?–?dlatego wytwarzamy je od ponad 30 lat.

Nasze wyj?tkowo smaczne, najwy?szej jako?ci oleje to owoc do?wiadczenia, wiedzy i wspó?pracy ze starannie dobranymi partnerami.?Doskonale znamy ka?dy z naszych produktów, poniewa? nadzorujemy ca?y proces produkcji?– od koncepcji przez upraw? ro?lin a? po butelkowanie.

Judith Moog chcia?a w ?yciu zajmowa? si? pomoc? humanitarn? i rozwojow?. Zamiast tego w 1989 roku, jeszcze jako studentka dietetyki, przej??a od ojca firm? rolnicz?. Franz J. Moog za?o?y? bowiem 5 lat wcze?niej w pobli?u francuskiego Carcassonne organiczn? farm? ?Domaine de la Planète”, by zrealizowa? swoj? wizj? ekologicznego rolnictwa. Firma, zarz?dzana przez jego córk?, spe?niaj?c? to samo marzenie, wyspecjalizowa?a si? w produkcji olejów organicznych. Da?o to pocz?tek marce BIO PLANèTE i pierwszej w Europie ca?kowicie organicznej olejarni. W 2004 roku Judith Moog powróci?a do Niemiec, gdzie w Saksonii otworzy?a drugi oddzia? firmy.  Od tego czasu dynamiczny duet rozwija przedsi?biorstwo, które mimo mi?dzynarodowej dzia?alno?ci nie utraci?o rodzinnego charakteru. W ten sposób BIO PLANèTE ??czy niemieck? trosk? o jako?? z francusk? kultur? ?ycia.
 


Od oleju s?onecznikowego po kokosowy

Pocz?tkiem dzia?alno?ci by?o t?oczenie francuskich nasion s?onecznika. Obecnie oferta firmy obejmuje ponad 70 ró?nych t?oczonych na zimno olejów organicznych?– od tradycyjnie zdrowych odmian do codziennego gotowania po bardziej specjalistyczne wyroby, takie jak egzotyczny olej kokosowy, olej makowy i od?ywcze oleje spo?ywcze pomagaj?ce
w prowadzeniu zdrowego trybu ?ycia. Ofert? produktów regionalnych wzbogacaj? tak?e serie olejów ?Aus unserer Heimat?
(?Z naszej ojczyzny?) w Niemczech oraz ?100% fran?ais? (?Francuskie na 100%?) we Francji. Dzisiaj trudno sobie wyobrazi? francuskie czy niemieckie sklepy ze zdrow? ?ywno?ci? bez marki BIO PLANèTE, która jest synonimem organicznej jako?ci, pasji i najlepszych produktów.?Chc?, by rolnictwo organiczne zosta?o uznane za jedyny naprawd? nowoczesny i bezpieczny dla ?rodowiska sposób upraw. To moja motywacja.?

- Judith Moog -
Partnerska wspó?praca

Za ka?dym olejem stoi wyj?tkowa historia, dziedzictwo i charakter – równie? ze wzgl?du na osoby zajmuj?ce si? produkcj?.
S? to do?wiadczeni, utalentowani rolnicy, którzy z pasj? wcielaj? w ?ycie ide? organicznych upraw. Nadal wspó?pracujemy
z dostawcami, którzy s? z nami od samego pocz?tku. Wielu z nich znamy osobi?cie?– zarówno organicznych rolników w naszym regionie, jak i rodzinne firmy we W?oszech czy drobnych rolników w Kenii. Uwa?amy, ?e d?ugofalowa wspó?praca oznacza mi?dzy innymi partnerskie relacje, nawet je?eli czasami sytuacja jest trudna. Przyk?adowo w 2014 roku, gdy tajfun zniszczy? plantacje kokosowe na Filipinach, musieli?my zmierzy? si? z nieoczekiwanym brakiem dostaw. Mimo to nawet przez chwil? nie zastanawiali?my si? nad zmian? dostawcy, bo Judith Moog?– która sama zajmuje si? rolnictwem organicznym?– dobrze zna wszystkie aspekty takiej dzia?alno?ci.Kochamy organiczne produkty i uczciwe zasady

Na ca?ym ?wiecie mamy wielu partnerów, takich jak kooperatywy i spó?dzielnie, które skutecznie zmieniaj? ?wiat na lepsze. Darzymy si? wzajemnym zaufaniem i wspó?pracujemy na równych warunkach. Surowce nabywamy z poszanowaniem zasad uczciwego handlu, a ponadto wspieramy projekty na rzecz lokalnych mieszkańców, które d?ugofalowo przyczyniaj? si? do poprawy warunków ich pracy i ?ycia. Dzi?ki temu Judith Moog mo?e nadal realizowa? swoj? ?yciow? pasj?, jak? jest pomaganie ludziom w krajach rozwijaj?cych si?.

Serdecznie zapraszamy do naszego ?wiata olejów organicznych!


色色影院-色色影院app下载