Tradycja i innowacyjno??

NASZE OLEJE TO PO??CZENIE SPRAWDZONYCH METOD I NOWYCH OSI?GNI??.
WYDOBYWAMY TO, CO NAJLEPSZE W NATURZE.


Nasze oleje wymagaj? delikatnego przetwarzania, aby uwolni? pe?ny aromat ró?nych nasion, owoców, ziaren i orzechów. Dzi?ki sprawdzonym procesom, tradycyjnym metodom rzemie?lniczym i nowatorskim pomys?om przemieniamy te sk?adniki w niepowtarzalne produkty.

Jako?? oleju zale?y od surowców u?ytych podczas produkcji. Starannie wyselekcjonowane nasiona i ziarna s? delikatnie preparowane po dostarczeniu do olejarni. Niektóre odmiany ?uskamy r?cznie, a inne lekko pra?ymy. Celem jest zawsze wydobycie charakterystycznego smaku i aromatu przy zachowaniu cennych substancji od?ywczych. Oczywi?cie wszystkie nasiona i ziarna s? t?oczone na zimno, wy??cznie przy u?yciu metod mechanicznych. Nie u?ywamy ?adnych technik wybielania ani rafinacji. Oleje s? nast?pnie filtrowane przez celuloz? i do czasu butelkowania przechowywane w zbiornikach ze stali nierdzewnej.


Specjalne procedury tworzenia wyj?tkowych produktów

Fundamentem naszej pracy jest nadal tradycyjne rzemios?o po??czone z trzema dekadami do?wiadczenia w zakresie wyrobu olejów. Do dzi? stosujemy wypróbowane, mechaniczne metody t?oczenia. Wci?? u?ywamy jednej ze starszych pras ?rubowych.
Jednocze?nie jednak wyznaczamy nowe standardy jako?ci i aromatu, stale poszukuj?c nowatorskich rozwi?zań, by spe?ni? oczekiwania klientów. Nieustannie opracowujemy nowe, jeszcze lepsze receptury i sposoby produkcji. Uwa?amy na przyk?ad, ?e nie ma powodu, aby olej lniany mia? gorzki smak. W zwi?zku z tym opracowali?my proces filtrowania 3-D, który pozwala usun?? proteiny nadaj?ce mu charakterystyczn? goryczk?. Butelki z filtrem UV chroni? najbardziej wra?liwe oleje przed zbyt wczesnym utlenianiem. Co wi?cej, nasze produkty s? wytwarzane z wykorzystaniem oryginalnych, prototypowych urz?dzeń, które umo?liwiaj? eliminowanie alergenów i odpowiednie mieszanie py?ku kwiatowego z olejem.Kreatywno?? BIO PLANèTE

Cenimy tradycyjne oleje dobrej jako?ci, ale oczekiwania klientów stale si? zmieniaj?. Dlatego tworzymy nowe produkty. Na przyk?ad seria produktów zdrowotnych Omega Color obejmuje cztery mieszanki olejów lnianych dostosowane do konkretnych wymagań, w tym olej Omega Pink, który zawiera sk?adniki od?ywcze dostosowane do potrzeb kobiet. Nasz olej do sma?enia z mas?em ghee ??czy w sobie zalety zdrowego oleju ro?linnego i doskonale ma?lanego smaku. Mieszanka ta zawiera ghee (mas?o klarowane z bawolego mleka) i wysokooleinowy olej s?onecznikowy. Ten pozbawiony laktozy produkt jest bogaty w mononienasycone kwasy t?uszczowe i witamin? E. Z kolei na podstawie wiedzy o domowych sposobach leczenia i efektach dzia?ania ró?nych ro?lin opracowali?my terapi? Fresh opart? na ssaniu oleju (tzw. oil pulling), która?– stosowana przed porannym myciem z?bów?– u?atwia oczyszczenie organizmu i korzystnie wp?ywa na mikroflor? jamy ustnej. Wszystkie nasze produkty powstaj? z my?l? o potrzebach klientów. Nasz zespó? a? kipi nowymi pomys?ami. Specjali?ci ds. tworzenia produktów korzystaj? ze swojej wiedzy w zakresie dietetyki i technologii, doskonal?c receptury, aromaty i procesy tak d?ugo, a? wst?pne pomys?y stan? si? smakowitymi produktami najwy?szej jako?ci. Ka?da butelka jest efektem profesjonalnych starań naszych do?wiadczonych technologów ?ywno?ci i dietetyków oraz pasji, jaka stoi za doskona?ymi olejami.

色色影院-色色影院app下载